Kirkegården

Ordensbestemmelser for kirkegården (jf. kirkegårdens vedtægter § 28)

1) Kirkegården er åben fra solopgang til solnedgang.
2) Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred. Man skal derfor sig sømmeligt, når man færdes på kirkegården. Børn skal gå på kirkegården ifølge med voksne.
3) Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid.
4) Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder i gudstjenestetiden.
5) Kirkegårdens tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.
6) Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.
7) Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.
8) Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.
9) Cykling på kirkegården er ikke tilladt.
10) Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med menighedsrådets særskilte tilladelse.
11) Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.
12) Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.
13) Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.
14) Bænke må ikke opstilles på gravstederne uden menighedsrådets tilladelse.
15) Anvendes ralbelægning på gravstederne, skal der vælges mellem ral, knust granit eller lys søral. Størrelse for alle tre slags: 6-12 mm. Anvendes brosten/chaussesten på gravstedet, må disse kun dække 50% af gravstedet
16) På gravsteder må der ikke anvendes el-belysning og kunstige blomster.
17) På Skovkirkegården (Afdeling A, B og C) må der ikke forefindes redskaber og lignende på gravstederne.
18) Eventuelle stenfigurer må i højden ikke overstige 30 cm.
19) Hunde skal føres i snor.
20) Gravbægre skal anbringes i servicebokse.
21) Affald skal sorteres og lægges i de dertil beregnede affaldsbeholdere.

Stk. 2. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.
Stk. 3. Graveren er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til menighedsrådet.


Kirkegårdstakster gældende fra 1. januar 2019:

Download “Takster-Elsted-Kirkegård-2019.pdf” Prisliste-2019_web.pdf – Downloadet 44 gange – 1 MB


Kirkegårdens vedtægter

Download “Kirkegårdsvedtægt-2018-Elsted” Kirkegårdsvedtægt-2018-Elsted.pdf – Downloadet 109 gange – 813 kB


Kort over Elsted Kirkegård:

Download “Kort over Elsted Kirkegård” Oversigt-over-kirkegården.pdf – Downloadet 311 gange – 734 kB