AKTUEL INFORMATION OM COVID-19
Ændringer, aflysninger, udskydelser, refleksioner fra præsterne mv.

(Scroll ned for mere info – denne side opdateres løbende – senest d. 15. oktober 2020)

AFLYSNINGER PGA. COVID-19

 • Bibel og Halloween d. 30. oktober er desværre aflyst.  Det er med stor beklagelse, at menighedsrådet og præsterne træffer denne beslutning, men arrangementet kan ikke gennemføres som ønsket under de nuværende corona-restriktioner. Men vi glæder os til næste år, hvor vi forhåbentligt kan afholde et brag af en “Bibel og Halloween”.
 • Orgelkoncert torsdag d. 19. november er desværre aflyst.

MINDESAMVÆR I CORONA-TID

Menighedsrådet har på sit menighedsrådsmøde onsdag d. 14. oktober besluttet, at mindesamvær i Elsted Sognegård kun kan gennemføres ifm. begravelser/bisættelser af sognebørn under henvisning til de særlige krav, der stilles ifm. den aktuelle corona-situation.


KIRKEMINISTERIET HAR OPDATERET SINE RETNINGSLINJER

Retningslinjerne er udarbejdet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, som særligt har ønsket at:

 • Det tidligere perspektiv i retningslinjernes indledende tekst (om en kontrolleret genåbning) ændres til et mere aktuelt perspektiv (om langtidsholdbare løsninger mhp. at fastholde den igangværende samfundsaktivitet i videst muligt omfang og samtidig sikre optimal smitteforebyggelse).
 • Sætte øget fokus på, at der så vidt muligt skal sikres god og hyppig udluftning i de anvendte lokaler, og at recirkulation af luft i ventilationssystemer så vidt muligt skal undgås.
 • Alle kirker og trossamfund skal have et beredskab for håndtering af ansatte, frivillige og besøgende med symptomer på eller smitte med corona/COVID-19.

Retningslinjerne er generelt ændret, så de imødekommer Sundhedsstyrelsens ønsker. Særligt med henvisning til første bullit er retningslinjerne blandt andet omdøbt til “Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund.” Med henvisning til bullit tre er der tilføjet et afsnit om “Tiltag ved lokale smitteudbrud mv.” som blandt andet indeholder konkrete eksempler til et sådan beredskab.

Desuden er retningslinjerne ændret så de er i overensstemmelse med det nuværende forsamlingsforbud på 50 personer.

Download retningslinjerne nedenfor:

Download “Retningslinjer_for_ansvarlig_haandtering_af_corona_09.10.2020.pdf” Retningslinjer_for_ansvarlig_haandtering_af_corona_09.10.2020.pdf – Downloadet 1 gang – 234 kB


SENESTE NYT FRA AARHUS STIFT vedr. information om nye tiltag for at undgå yderligere smittespredning

Efter den seneste tids øgede smittetal blev der på pressemødet i fredags præsenteret nye retningslinjer for at undgå yderligere smittespredning. Anbefalingen er nu, at man arbejder hjemmefra, hvis det er hensigtsmæssigt og muligt og også overvejer, om planlagte arrangementer og møder med mange deltagere kan udskydes. De nye tiltag kan læses her: https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/September/~/media/Filer%20-%20dokumenter/01-corona/Tiltag-udbrudshaandtering-18092020.pdf
De nye tiltag medfører ikke ændringer i de gældende retningslinjer for folkekirken, som man kan læse her: kortlink.dk/km/288rm
Tiltagene vil foreløbigt gælde til og med den 31. oktober.

For Elsted Kirke betyder det følgende:

 • Kirkekontoret er i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt lukket for personlig henvendelse, men åbent telefonisk og digitalt inden for almindelig kontortid. Kontaktoplysninger finder du her. 
 • Kordegnen kan kun træffes på kirkekontoret efter forudgående aftale.
 • De nye retningslinjer ændrer i udgangspunktet ikke på mulighederne for at gennemføre og deltage i aktiviteter i Elsted Kirkes lokaler. Gudstjenester og kirkelige handlinger med de kendte afstandskrav, arealkrav og god håndhygiejne kan fortsat gennemføres, det samme gælder arrangementer m.m. i afholdt i sognegården. Det kan du læse mere om nedenfor.
 • MEN der er følgende ændring ift. tidligere:
  Folkekirken er kun undtaget forsamlingsforbuddet ifm. gudstjenester og kirkelige handlinger samt når menighedsrådet er ansvarlig aktør for aktiviteter i sognegården (fx foredrag, koncerter osv.) – og ikke når andre aktører (foreninger mv.) er ansvarlige for arrangementet i sognegården.Det vil sige, at der må være 65 personer tilstede i sognegården, når menighedsrådet er ansvarlige for aktiviteter, gudstjenester og arrangementer i kirke og sognegård – og 50 personer, når andre aktører er ansvarlige (fx ved mindesamvær, generalforsamlinger i foreninger etc.)
 • Husk  at holde løbende øje med hjemmeside og Facebook for eventulle aflysninger, da vi hele tiden vurderer den aktuelle corona-situation ift. afviklingen af vores arrangementer, aktiviteter mv.

GENÅBNING AF SOGNEGÅRDEN

Sognegården er nu også åben, men der er ligesom ved genåbningen af kirken også en række retningslinjer, som vi skal følge for at alle trygt kan være i sognegården. Her er et uddrag af de væsentligste retningslinjer:

 • I sognegården er der maksimalt plads til 32 personer med sang (4 kvm pr. person) og 65 personer uden sang (2 kvm. pr. person)– udover personalet. For at dette antal må være tilstede i sognegården, skal alle skillevægge åbnes.
 • I kirkekontorets åbningstid benyttes den lille indgang til sognegården, hvor der er et bord med håndsprit. Herudover er der også engangshandsker til rådighed.
 • Ved hovedindgangen til sognegården er der også opsat bord med håndsprit, engangshandsker m.m. Denne indgang bruges primært ved aktiviteter/arrangementer.
 • Ved korsang/fællessang er det vigtigt, at der minimum er 2 meters afstand pr. person.
 • Alle møder/aktiviteter/arrangementer skal afvikles ud fra gældende retningslinjer omkring afstand, håndhygiejne osv.
VELKOMMEN IGEN TIL GUDSTJENESTE I ELSTED KIRKEKirken 1 nov 17

Nu kan vi endelig holde gudstjenester i Elsted Kirke igen – og vi glæder os!

Der er nogle retningslinjer, som vi skal følge for, at alle trygt kan deltage i gudstjenesten.

Vi må være maksimalt 27 personer i kirken, da vi ønsker salmesang ifm. gudstjenester og kirkelige handlinger. Af hensyn til planlægningen, og for at ingen går forgæves, er tilmelding til den enkelte gudstjeneste derfor nødvendig.

• Mandag-fredag skal tilmelding ske til kordegnen på tlf. 8622 6812

• Lørdag-søndag skal tilmelding ske til den præst, der forestår gudstjenesten.
Iben Vinther Nordestgaard, tlf. 2440 2384
Marianne Rothmann Bonde, tlf. 5185 5954

Vedr. GDPR: Ved tilmelding beder vi om dit navn. Dette gør vi for at sikre, at de kirkegængere, der har tilmeldt sig gudstjenesten, får plads. Oplysningerne er kun tilgængelige for præst, kordegn og kirketjener og vil udelukkende blive anvendt ifm. den enkelte gudstjeneste. Informationen vil blive slettet senest 1 uge, at gudstjenesten har været afholdt. Læs mere om vores persondatapolitik her. 

Når man ikke at tilmelde sig pr. telefon inden gudstjenesten kl. 11.00, er man velkommen til at komme forbi og høre, om der evt. er ledige pladser.

Pga. begrænset pladser i kirken afvikles dåb som udgangspunkt som særskilte dåbsgudstjenester om søndagen kl. 9.30.

Omkring nadver: Nadveren bliver en smule anderledes. Der må gå maksimalt 3 personer til alters ad gangen. På knæfaldet er der markeret, hvor hver altergæst skal sidde. Hver altergæst tager et engangsglas i kassen, som er placeret i højre side. Efter nadveren lægger hver altergæst sit brugte glas i en skål placeret i venstre side.. Her vil der også være håndsprit tilgængelig. Præsten uddeler brød og vin med handsker. Der uddeles i tavshed efterfulgt af et fælles tilsigelsesord til hvert nadverbord, hvorefter man hhv. må spise og drikke. Når det første nadverbord har sat sig på sine pladser, må det næste nadverbord gå op og sætte sig ved knæfaldet.

Udendørs aktiviteter: Aktiviteter/gudstjenester/kirkelige handlinger mv. afholdt udenfor, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned, er der mulighed for at op til 500 personer kan deltage. Hvis deltagerne i det væsentlige står op eller går rundt, skal de til enhver tid gældende regler om den tilladte størrelse af forsamlinger overholdes.

Ved begravelser og bisættelser gælder fra 19. august 2020 et særligt forsamlingsforbud således, at der til en udendørs begravelse eller bisættelse eller den del af en begravelse eller bisættelse, som finder sted udendørs, ikke må forsamles flere end 200 personer på samme sted samtidig – uanset om deltagerne står op eller sidder ned.

Vi hilser med smil og øjenkontakt, og ikke håndtryk eller knus.

Ifm. afvikling af gudstjeneste mv. i Elsted Kirke følger vi Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer såvel som de i kirken ophængte retningslinjer og beder jer om det samme, når I kommer til gudstjeneste. Nedenfor I kan downloade retningslinjerne fra Kirkeministeriet.

Har I spørgsmål til ovenstående, kontakt os endelig på tlf. 8622 6812.

Download “Reviderede_retningslinjer_for_ansvarlig_genaabning_af_folkekirken_og_and....pdf” Reviderede_retningslinjer_for_ansvarlig_genaabning_af_folkekirken_og_and....pdf – Downloadet 21 gange – 582 kB

Download “Retningslinjer_for_ansvarlig_genaabning_af_folkekirken_og_andre_trossamfund-pr.-18.-maj-2020.pdf” Retningslinjer_for_ansvarlig_genaabning_af_folkekirken_og_andre_trossamfund-pr.-18.-maj-2020.pdf – Downloadet 19 gange – 597 kB

Endnu en gang hjertelig velkommen.

Del endelig informationen omkring genåbningen af Elsted Kirke med dem, I kender, som ikke er “online”.


AFLYSNING AF FRILUFTSGUDSTJENESTE 2. PINSEDAG

Vi har desværre ikke mulighed for at afvikle friluftsgudstjeneste d. 1. juni kl. 14.00 sammen med vore nabosogne.  I Kirkeministeriets vejledning vedr. genåbning af folkekirken står der vedr. udendørs aktiviteter (herunder gudstjenester), at de til enhver tid gældende regler om den tilladte størrelse af forsamlinger skal overholdes. Det betyder i skrivende stund, at der ikke må samles mere end 10 personer til en udendørs gudstjeneste.

Friluftsgudstjenesten bliver til gengæld erstattet af en gudstjeneste i kirken samme dag d. 1. juni kl. 11.00 v. sognepræst Iben Vinther Nordestgaard.


UDSKYDELSE AF ORIENTERINGS- OG MENIGHEDSMØDE – MENIGHEDSRÅDVALG 2020

En ny bekendtgørelse fra Kirkeministeriet betyder, at orienteringsmødet om valg til menighedsråd kan afholdes på en valgfri dato frem til d. 21. august. Menighedsrådet har flyttet sit orienteringsmøde til tirsdag d. 18. august 2020, således at det afholdes sammen med de øvrige sogne i Aarhus Nordre Provsti.  Bekendtgørelsen finder du her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/604. Læs mere om orienteringsmødet her


GENÅBNING AF ELSTED KIRKE 
Regeringen meldte d. 7. maj ud, at det nu er forsvarligt at begynde en kontrolleret og sundhedsmæssig forsvarlig genåbning af Folkekirken fra mandag d. 18. maj. IVN, MRB og CRN
 
Det betyder, at vi igen kan begynde at holde gudstjeneste i Elsted Kirke. Det er vi meget glade for.
 
Sognets præster og kordegn har netop holdt et indledende online-møde om, hvordan vi kan afvikle gudstjenester i Elsted Kirke således at vi følger Kirkeministeriets og sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
 
Hvordan vi præcist kommer til at holde gudstjeneste, er endnu ikke helt afklaret, da de sidste retningslinjer stadig mangler at komme på plads.
Derfor hold dig opdateret på Facebook og hjemmeside – her vil seneste nyt fremgå!

FLYTNING AF MENIGHEDSRÅDSMØDE I JUNI 

Menighedsrådet besluttede på sit menighedsrådsmøde onsdag d. 13. maj, at menighedsrådsmødet d. 10. juni flyttes til d. 17. juni.
Menighedsrådet d. 13. maj blev afholdt som telefonmøde. Beslutningsprotokollen fra mødet vil snarest muligt blive tilgængelig. Dagsordenen for mødet kan du finde her. 


FORHOLDSREGLER IFM. CORONAVIRUS – fra d. 17. april 2020

På Statsministeriets pressemøde i mandags d. 6. april 2020 blev det meddelt, at perioden for hjemsendelsen af offentligt ansatte, som ikke varetager kritiske og nødvendige funktioner, nu forlænges, så den indtil videre løber til og med den 10. maj 2020. De hjemsendte medarbejdere skal fortsat så vidt muligt arbejde hjemmefra. Fra Kirkeministeriet har vi fået at vide, at dette også gælder for folkekirkens ansatte.

Regeringen meddelte endvidere, at retningslinjerne for offentligt ansatte, hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt (herunder ansatte på kirkegårde), kan arbejde som normalt, under overholdelse af sundhedsmyndighedernes anvisninger.
Som følge af regeringens og sundhedsmyndighedernes anbefalinger er følgende aflyst i Elsted Kirke:

 • alle gudstjenester frem til og med 10. maj aflyst.
 • menighedsrådets aktiviteter i sognegården og lignende offentlige arrangementer, hvor menighedsrådet/andre frivillige er vært.
 • al undervisning.
 • al korarbejde
 • Åben Himmel-koncerten fredag d. 15. maj.

Herudover er orienteringsmødet ifm. menighedsrådsvalget udskudt til d. 9. juni kl. 19.00.

Kirkekontoret i sognegården er lukket for personlig henvendelse, men åbent telefonisk og digitalt inden for almindelig kontortid. Kontaktoplysninger finder du her. 

Vielser og dåb gennemføres efter behov med deltagelse af max 10 personer inkl. den kirkelige betjening.

Bisættelser og begravelser gennemføres med deltagelse af  maksimalt 20 personer udover præst, øvrig personale og bedemand. Du kan læse mere om retningslinjerne ifm. begravelser og bisættelser i Elsted Kirke nedenfor.

Download “Retningslinjer-II-vedr-bisættelser-og-begravelser-pr.-16.04.2020-Elsted-Kirke.pdf” Retningslinjer-II-vedr-bisættelser-og-begravelser-pr.-16.04.2020-Elsted-Kirke.pdf – Downloadet 28 gange – 366 kB

Præsterne kan stadigvæk kontaktes telefonisk og pr. mail. Kontaktoplysninger på finder du her (Marianne) og her (Iben)

På vegne af Elsted Menighedsråd og præsterne Iben Vinther Nordestgaard og Marianne Rothmann Bonde


OPFORDRING FRA BISKOPPERNE IFM. DANMARKS BEFRIELSE4majb_folkekirkens grafiske værktøjskasse

“Lyset er et tegn på frihed og håb. På denne aften takker vi for vores eget lands befrielse og samtidig beder vi for fred og frihed for alle jordens folk. Det, der var en spontan reaktion den 4. maj 1945, skal vi bære ind i fremtiden, som et håb om frihed og fred i fremtiden.”

– sådan lyder det fra de danske biskopper, som opfordrer til at sætte lys i vinduerne og på sociale medier (#tændlys) den 4. maj for at markere 75-året for Danmarks befrielse.

Vi tænder lys online d. 4. maj på https://www.facebook.com/elstedkirke/  – via hashtagget #tændlys.

Herudover opfordrer biskopperne også til, at der flages i kirkerne d. 5. maj, hvilket vi vil gøre i Elsted Kirke.

Du kan læse biskoppernes opfordring nedenfor:

Download “Tænd-lys-mm.-for-Danmarks-befrielse-fra-DKs-biskopper.pdf” Tænd-lys-mm.-for-Danmarks-befrielse-fra-DKs-biskopper.pdf – Downloadet 199 gange – 687 kB


 

DIGITAL BESØGSTJENESTE – www.SnakSammen.dkErling1 SnakSammen

Røde Kors og Boblberg.dk har sammen etableret en landsdækkende digital besøgstjeneste til de mange danskere, der er isolerede og karantæneramte.
Et stort antal frivillige samtalevenner sidder klar på www.SnakSammen.dk, hvor man kan få en god samtale om hvad som helst. Tjenesten er for alle, der har brug for nogen at tale med, og målet er, at ingen skal føle sig isoleret. Man kan dele sine bekymringer og erfaringer, og ikke mindst udveksle smil.

Få et digitalt besøg og en god snak – Læs mere på www.SnakSammen.dk eller download folderen nedenfor:

Download “SnakSammen_folder_A5.pdf” SnakSammen_folder_A5.pdf – Downloadet 50 gange – 706 kB


ONLINE RUNDTURKirken 1 nov 17

Vores kirke er lukket pga. myndighedernes anbefalinger, men du har stadig mulighed for at tage en virtuel rundt i vores flotte kirke. Tryk på følgende link https://my.matterport.com/show/?m=mdZjepAJB29, og gå på opdagelse.

 

 


AFLYSNING AF MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Elsted Menighedsråd har besluttet at aflyse sit menighedsrådsmøde onsdag d. 15. april kl. 18.39 iht. den nuværende situation – dette fastholdes uanset om der sker en gradvis åbning af Danmark efter påsken.


PÅSKENS FÆLLES ONLINE GUDSTJENESTER I AARHUS NORDRE PROVSTI

Da vi desværre ikke har mulighed for at holde gudstjenester hen over påsken, er vi sammen med de øvrige sogne i Aarhus Nordre Provsti gået sammen om at lave en online gudstjeneste til hver helligdag i påsken.paskeliljer-_DSC6114_folkekirkens grafiske værktøjskasse

 

Du kan downloade den online gudstjenesteplan nedenfor:

Download “Fælles online påskegudstjenester i Aarhus Nordre Provsti” Fælles-online-påskegudstjenester.pdf – Downloadet 301 gange – 633 kB


TAG PLADS PÅ DEN DIGITALE KIRKEBÆNK

Nu hvor vores kirke er midlertidig lukket for at begrænse smittespredning af corona-virus, kan du istedet for tage plads på den digitale kirkebænk – via radio, facebook, Youtube, hjemmeside m.m.kir5 (net)_formindsket

Et forslag kunne fx være en tv-gudstjeneste:

DR sender gudstjeneste fra Aarhus Domkirke v. biskop over Aarhus Stift, Henrik Wigh-Poulsen, på søndag d. 3. maj kl. 14.00 på https://www.dr.dk/drtv/

Salmerne til gudstjenesten ligger allerede klar, så du kan øve dig på forhånd: Nu blomstertiden kommer DDS nr. 722, Lover den Herre DDS nr 2, Altid frejdig DDS nr. 784.

Herudover kan du via dette link: https://www.kristeligt-dagblad.dk/…/her-kan-du-se-gudstjene… finde en lang liste over kirker, der tilbyder online gudstjenester.


INFO VEDR. FÆLLES AFTENRINGNING

Der vil i den kommende tid blive ringet med kirkeklokkerne i Elsted, Elev og Lystrup kirker kl. 17.00, da vi følger biskoppernes opfordring til at landets kirker har aftenringning kl. 17.00 for at tænke på og bede for de syge og alle dem, der passer og plejer dem. 2017_maj_10_formindsket

Det er en gammel skik, at klokkerne ringer for at minde om bøn og andagt. I disse alvorlige tider med covid19 virus, hvor alle kirker er lukkede, og vi ikke kan holde gudstjenester om søndagen, minder klokkernes ringning os hver dag om kirkens budskab, men også om alt det gode, der kommer til os hver dag.

 KONFIRMATIONER – NYE DATOER

På grund af risikoen for smitte med Corona-virus, har landets biskopper bestemt, at alle konfirmationer først må afholdes efter pinse. Det er vi kede af, da vi ved, at der allerede er gjort mange forberedelser til den store begivenhed, men vi må passe på hinanden.Kristi Himmelfart konfirmation 2019 5_formindsket, foto: John Lauritzen

I Elsted Sogn har vi besluttet at flytte konfirmationerne til august for at være på den sikre side.

 • 7.A konfirmeres søndag d. 16. august, hhv. kl. 09:30 og 11:15 v. Iben Vinther Nordestgaard
 • 7.B konfirmeres søndag d. 23. august hhv. kl. 09:30 og 11:15 v. Iben Vinther Nordestgaard
 • 7.C konfirmeres søndag d. 30. august hhv. kl. 09:30 og 11:15 v. Marianne Rothmann Bonde

Alle konfirmander og forældre har fået direkte besked om de nye datoer.


REFLEKSIONER OG TANKER FRA PRÆSTERNE

Sognets præster har gjort sig nogle tanker om den situation, som vi befinder os i.

Sognets præster

Download en fælles refleksion nedenfor.

Download “Tanker fra sognets præster” Præstetanker-18.03.2020.pdf – Downloadet 107 gange – 533 kB

Download sognepræst Marianne Rothmann Bondes tanker om den nuværende situation:
Artikel fra kirkebladet april-juni 2020

Download “Præstetanker v. Marianne Rothmann Bonde” Præstetanker-v.-Marianne-Rothmann-Bonde-kirkeblad-2.-kvartal.pdf – Downloadet 171 gange – 338 kB

 


BIBELVERS TIL HÅB OG TRØST FRA BIBELEN 2020

Den 20. marts udkom Bibelen 2020 – som bliver kaldt for hele Danmarks nye bibel.

Tryk på linket: https://www.bibelselskabet.dk/bibelvers-til-troest-og-haab-i-en-corona-tid og få 10 bibelvers fra Bibelen 2020 til trøst og håb i en svær tid.


PODCAST-SERIER

Folkekirkens podcast-serie – “Næstekaffe”

Har du brug for at lytte til noget andet end seneste nyt omkring coronavirus, så tjek Folkekirkens podcast-serie “Næstekaffe” ud.

Her kan du lytte med, når en præsten indbyder en kendt person på en kop helt almindelig filterkaffe og en samtale uden filter- en samtale om emner fx kærligheden, håbet, angsten, lykken, sorgen og døden – men mest af alt om livet.

God fornøjelse. Du kan lytte til Næstekaffe, hvor du plejer at finde dine podcasts eller nedenfor:
Listen to “Næstekaffe” on Spreaker.

Podcast fra Folkekirken i Østjylland – “Kirke & Co.”

“Kirke & Co.” giver dig markante stemmer fra Folkekirken med svar på menneskets udfordringer, når vi mister kontrollen. Podcasten er for alle med hang til refleksion – også dem der ikke sidder på kirkebænken hver søndag

Co. signalerer fællesskab – men i podcastens første sæson står “co” for corona.

Biskop i Aarhus Stift Henrik Wigh-Poulsen kommer med det han selv kalder en “lidt provokerende” udtalelse, nemlig at coronakrisen sender os tilbage til normalen.

Podcasten indeholder også samtaler med blandt andre fængselspræsten, studenterpræsten, sygehusepræsten, der alle står med helt nye udfordringer.

Find podcasten på Spotify, Itunes eller hjemmesiden: horsensprovsti.dk 

Journalist og interviewer på podcasten er Søren Laursen og podcasten er produceret af Horsens Provsti.


BISKOPPENS NYHEDSBREV

Nedenfor kan du downloade biskoppens nyhedsbreve:

Nyhedsbrev – maj – “om at lukke og åbne vores kirker”

Download “Biskoppens-nyhedsbrev-maj-2020.pdf” Biskoppens-nyhedsbrev-maj-2020.pdf – Downloadet 140 gange – 445 kB

Nyhedsbrev – april – “Corona og kirkegang”

Download “Biskoppens nyhedsbrev for april” aarhusstift__APRIL_2020.pdf – Downloadet 24 gange – 444 kB

Nyhedsbrev – marts – “Vores kirker er som håbs-steder eller håbs-huse”

Download “Biskoppens nyhedsbrev - marts 2020” Biskoppens-nyhedsbrev-marts-2020.pdf – Downloadet 35 gange – 2 MB