MEDLEMSKAB
 

Medlemskab

Optagelse:

Indmeldelse i folkekirken sker ved dåben.

Hvis du er døbt i en anden (anerkendt) kristen kirke, eller på et tidspunkt har været meldt ud af folkekirken, kan du blive medlem ved henvende sig til den kirkebogsførende sognepræst i det sogn, hvor du bor. Det er præsten, der tager stilling til, om du kan optages/genoptages.

Vi foreslår, at du i den forbindelse udfylder følgende blanket og afleverer den til sognepræsten. Du kan også sende blanketten sikkert via mail her. :

Udmeldelse:

Udmeldelse af folkekirken sker ved personlig eller skriftlig henvendelse til den kirkebogsførende sognepræst eller kirkekontoret i det sogn, hvor du bor. Du kan sende en sikker email til kirkekontoret. Send sikker mail.

Ved udmeldelse fraskriver du dig bl.a. retten til at få foretaget kirkelige handlinger i folkekirken.

 

Se her på Kirkeministeriets Borgerportal for yderligere oplysninger om ændring af medlemskab

 

Fortryder du din udmeldelse af folkekirken, kan du altid vælge at melde dig ind igen. Det gør du ved at tage kontakt til præsten i det sogn, hvor du bor.

Sognebåndsløsning:

Som medlem af folkekirken hører man som hovedregel til menigheden i det sogn, hvor man bor. Man kan imidlertid ved at løse sognebånd slutte sig til en præst i et andet sogn. Ved at løse sognebånd får man ret til at blive betjent af den præst, man har løst sognebånd til.
Hvis man ønsker at løse sognebånd, skal man henvende sig til den præst, man ønsker at slutte sig til. Anmodningen om at blive sognebåndsløser skal være ledsaget af oplysninger om navn, personnummer og adresse. Hvis præsten ønsker det, skal man også give en begrundelse for ønsket om at løse sognebånd.
En præst har ikke pligt til at modtage et medlem af folkekirken som sognebåndsløser, hvis præsten finder, at det vil være i strid med de hensyn, som præsten skal tage til sig selv eller til den sognemenighed, hvor præsten er ansat. Hvis præsten afslår et ønske om at løse sognebånd, skal afslaget være skriftligt, og den person, der har fået afslag, kan klage til biskoppen.
Da sognebåndsløsning først og fremmest er tænkt som en mulighed for, at man kan slutte sig til en præst, hvis teologiske holdninger man sympatiserer med, er det ikke nødvendigvis en tilstrækkelig begrundelse for at løse sognebånd, at man godt kan lide den kirke eller det sogn, hvor præsten er ansat.

Sognebåndsløsningen ophører, når den præst, man har løst sognebånd til, flytter til et andet embede, bliver afskediget eller dør.

Man kan læse mere på Kirkeministeriets Borgerportal.

Blanket_optagelse i folkekirken

 1 file(s)  23.84 KB

Kirkeministeriets Borgerportal

Link til Kirkeministeriets Borgerportal