Menighedsrådsvalg


I år skal der være valg til menighedsråd, og det sker på en anderledes måde end tidligere, da der er blevet vedtaget en ny valgform som er beskrevet i lov om valg til menighedsrådet. Den trådte i kraft d. 8. januar 2020. Til loven hører der også fire cirkulærer. Du kan finde lov og cirkulærer i deres fulde ordlyd på www.km.dk (Kirkeministeriets hjemmeside) og www.retsinformation.dk.

Som noget nyt skal menighedsrådet vælges på en såkaldt valgforsamling, hvor kandidater opstilles og vælges ved skriftlig, hemmelig afstemning. Forud for valgforsamlingen afholder menighedsrådet et orienteringsmøde. Begge møder er offentlige, og alle er velkomne. Det valgte menighedsråd vil tiltræde 1. søndag i advent d. 29. november 2020.

Sæt allerede kryds i kalenderen nu, så du kan være med til at sætte dit præg på Danmarks mest lokale demokrati – menighedsrådet.

Nedenfor kan du finde en uddybning af og en forklaring på de mest centrale begreber ifm. menighedsrådsvalget 2020:

ORIENTERINGS- OG MENIGHEDSMØDEMR-valg, Kim Brostrøm

Orienteringsmødet afholdes tirsdag d. 18. august 2020 (UDSKUDT fra d.12. maj og 9. juni 2020 pga. coronavirus) over hele landet. På mødet orienterer menighedsrådet om sit arbejde, kommende opgaver, antallet af kandidater, der skal vælges, rammerne for valgforsamlingen samt muligheden for at udløse et afstemningsvalg. Det er også muligt at drøfte, hvem der ønsker at være kandidater til det nye menighedsråd. Orienteringsmødet afholdes sammen med det årlige menighedsmøde.

Hvis du er nysgerrig på, hvad menighedsrådet laver her i Elsted Sogn, hvilke aktiviteter de arrangerer, og hvordan du kan stille op til menighedsrådsvalget, skal du møde op til det offentlige orienteringsmøde 18. august 2020. Læs mere her. 

VALGFORSAMLING

Mødet hvor kandidater til menighedsrådet opstilles, præsenterer sig og vælges ved skriftlig, hemmelig afstemning. Resultatet heraf afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet. Forud for afstemningen skal der være mulighed for debat mellem kandidaterne. Valgforsamlingen afholdes over hele landet tirsdag d. 15. september 2020.

Ved at møde op til valgforsamlingen i Elsted Sognegård tirsdag d. 15. september, er du med til at vælge retningen for Elsted Kirkes arbejde. Læs mere her.

AFSTEMNINGSVALG

Afstemningsvalg var tidligere hovedreglen ved menighedsrådsvalget, men det er det ikke længere. I dag er hovedreglen, at medlemmer af menighedsrådet vælges på en valgforsamling. Der kan dog udløses et afstemningsvalg efter valgforsamlingen ved at et folkekirkemedlem indleverer en kandidatliste senest 4 uger efter valgforsamlingen. Afstemningsvalget skal i så fald afholdes tirsdag d. 17. november 2020.

ANTAL AF MENIGHEDSRÅDSMEDLEMMER

Menighedsrådet består af et antal valgte medlemmer, som afspejler antallet af folkekirkemedlemmer i sognet. Et menighedsråd vil dog altid have mindst fem medlemmer. Det er menighedsrådet, der fastsætter antallet af valgte medlemmer i menighedsrådet efter antallet af folkekirkemedlemmer i sognet. For at kunne stille op til menighedsrådet, dvs. være valgbar, skal man opfylde betingelserne beskrevet under “Valgret”.
Elsted Menighedsråd skal ved valget i 2020 bestå af ni valgte medlemmer. Hertil kommer to fødte medlemmer, som er sognets præster. Født medlem vil sige, at man ikke vælges, men automatisk sidder med i rådet.

VALGRET

Det forhold at et medlem af folkekirken kan stemme til menighedsrådsvalget. Alle folkekirkemedlemmer, der er fyldt 18 år og har dansk indfødsret eller har haft bopæl i Danmark et år forud for valgforsamlingsdagen har udgangspunkt valgret til valgforsamlingen.

MENIGHEDSRÅDETS ROLLE OG OPGAVER

Menighedsrådet er kirkens ledelse med både kirkelige og administrative opgaver – og opgaverne spænder vidt: Menighedsrådet planlægger, hvilke aktiviteter der skal være i kirken, fx koncerter babysalmesang, foredrag, børne- og ungdomsaktiviteter, besøgstjeneste og har derfor stor indflydelse på livet og aktivitetsniveauet i kirken. Det er også menighedsrådet (som I samråd med præsterne) fastlægger gudstjenesterne.
Menighedsrådet har ansvaret for rammerne. Rådet ansætter og leder kirkens ansatte (undtagen præsten), bestyrer kirkegården og værner om kirkens kulturværdier i form af bygning og inventar.
Og meningen med det hele? At menighedsrådet skaber gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

VALGBESTYRELSEN

Tre menighedsrådsmedlemmer, der er valgt til at forberede og lede valget.

LÆS MERE HER:

www.km.dk
www.menighedsraad.dk
www.menighedsrådsvalg.dk

2016_11_23_menighedsrådsmøde_01

Book your tickets