Vedtægter for Kunstforeningen 8520


1.0 Navn
1.1 Kunstforeningen 8520

2.0 Formål
2.1 Fremme interessen for kunst, herunder udstillinger, foredrag, studieture m.m.
2.2 Indkøbe kunst til bortlodning mellem medlemmerne

3.0 Medlemmer
3.1 Som medlemmer optages alle interesserede
3.2 Ved udmeldelse tilbagebetales kontingentet ikke

4.0 Kontingent
4.1 Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen
4.2 Generalforsamlingen kan med 2/3 af de afgivne stemmer tage bestemmelse om ændring af kontingentets størrelse
4.3 Kontingentet for et kalenderår skal være betalt inden 28. februar

5.0 Regnskab
5.1 Regnskabsåret er kalenderåret

6.0 Bortlodning
6.1 Bestyrelsen indkøber for en del af kontingentet kunstværker til bortlodning
En del af kontingentet for et kalenderår anvendes til indkøb af værker for bortlodning det efterfølgende forår
Ret til at deltage i bortlodningen opnås ved at være indmeldt inden udgangen af det foregående kalenderår
6.2 Bortlodning foretages i forbindelse med den ordinære generalforsamling
6.3 Der kan kun vindes én gevinst pr medlem pr år
6.4 For at deltage i lodtrækningen skal medlemmerne være til stede eller skriftligt have tilkendegivet at ville deltage i lodtrækningen
6.5 Det medlem, der først udtrækkes, vælger først, næste medlem derefter osv
6.6 Medlemmer, der skriftligt meddeler at ville deltage i lodtrækningen, skal angive rækkefølge for valg ved udtrækning
6.7 Ved bortlodning deltager enkeltmedlemmer med 2 lodder og par med 3 lodder

7.0 Bestyrelse
7.1 Bestyrelsen består af 7 medlemmer
7.2 Bestyrelsen fordeler selv de forskellige hverv imellem sig
7.3 Bestyrelsen består af:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
3 menige medlemmer
Bestyrelsen suppleres af 2 suppleanter
Foreningen har 2 revisorer
7.4 På hvert års ordinære generalforsamling afgår i ulige år 3 medlemmer og i lige år 4 medlemmer
7.5 Generalforsamlingen vælger hvert år 1 suppleant
7.6 Generalforsamlingen vælger hvert år 1 revisor
7.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede
7.8 Der føres referat over bestyrelsens forhandlinger

8.0 Generalforsamling
8.1 Generalforsamling varsles senest 3 uger forud ved skriftlig meddelelse til medlemmerne
8.2 Generalforsamlingen afholdes i marts måned
8.3 Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent
Beretning
Fremlæggelse af regnskab
Forslag
Valg af bestyrelse
Bortlodning
Eventuelt
8.4 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret til bestyrelsen inden d. 28. februar
8.5 På generalforsamlingen træffes beslutning ved simpelt stemmeflertal
8.6 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 2 ugers varsel, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter begæring herom
8.7 Der føres referat over generalforsamlingens forhandlinger
8.8 Vedtægtsændringer kan vedtages på ordinær generalforsamling med 2/3 af de fremmødte eller på ekstraordinær generalforsamling ved simpelt stemmeflertal

9.0 Foreningens opløsning
9.1 Beslutning om foreningens opløsning træffes af en generalforsamling, for hvilken der gælder samme regler med hensyn til beslutningsdygtighed, som gælder ved vedtagelser af lovændringer
Generalforsamlingen træffer beslutning om afvikling

Revideret 27.03.2012

 

Book your tickets